Kwaliteitszorg

Kwaliteitsverbetering door opbrengsten en opbrengstgericht werken

Elke directeur en elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. Het bestuur speelt bij dit opbrengstgericht werken een belangrijke rol. Per 1 augustus 2010 is de wet “Goed onderwijs, Goed Bestuur” ingegaan, een wetswijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs. In deze wet worden de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur ook als het gaat om de vereiste onderwijskwaliteit beschreven. Los van wetgeving is het Unicoz bestuur uiteraard  sowieso geïnteresseerd in de resultaten van haar scholen en voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen. De algemene directie PO en beleidsmedewerkers Kwaliteit en Onderwijs zijn hierbij actieve gesprekspartners van de verschillende scholen. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van de opbrengsten en ondersteunen zij de scholen om de kans op hogere opbrengsten van leerlingen te vergroten. Het bestuur maakt hiervoor gebruik van een vroeg signaleringssysteem IKnow. Middels dit systeem kan het bestuur en de directeur van de school via een dashboard de opbrengsten monitoren en indien nodig tijdig bijsturen.

Kwaliteitsverbetering door tevredenheidspeilingen

In het schooljaar ’14-’15  hebben we voor de vierde keer drie tevredenheidpeilingen (oudertevredenheid, leerling-tevredenheid, personeeltevredenheid) gedaan met de hulp van Scholen met Succes. Alle Unicoz-scholen hebben hieraan meegedaan. Naar aanleiding hiervan is weer een rapportage gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Ouders en kinderen hebben een goed leesbare rapportage ontvangen, die Scholen met Succes verzorgd had (evt. nog te verkrijgen bij de directie).

 

Oudertevredenheidpeiling en leerlingtevredenheidpeiling:

In het algemeen kunnen we stellen dat beide peilingen een voor de school goed resultaat te zien geeft.

Rapportcijfer ouders:         7,6 (landelijk 7,6).

De ouders in de onderbouw geven een 7,62  en in de bovenbouw een 7,56 .

Rapportcijfer leerlingen:     8,0 (landelijk 8,0)

 

Personeeltevredenheidpeiling:

In het algemeen kunnen we stellen dat deze peiling een voor de school aardig resultaat te zien geeft. We liggen boven het landelijk gemiddelde. We zijn vooruit gegaan sinds de vorige keer. Van onze school heeft 87% van de  personeelsleden de vragenlijst ingevuld.

Rapportcijfer personeel:            8,05 (landelijk 7,69)

Het rapportcijfer was in 2013:   7,9

 

In vergelijking met de vorige peiling (2013) wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken:

•              Schoolgebouw   +0.5

•              Schoolklimaat   +0.4

•              Pedagogisch klimaat   +0.1

•              Leerstofaanbod & Leermiddelen   +0.3

•              Werkklimaat   +0.1

•              Primaire arbeidsvoorwaarden   +0.4

•              Loopbaanmanagement   +0.2

•              Management   +0.3

•              Organisatie   +0.3

 

We hebben de volgende aandachtspunten vastgesteld m.b.t. deze  twee jaar n.a.v. de drie peilingen:

1. Veiligheid op weg naar school (56% ouders)

2. Overblijven tussen de middag  (62% lln. en 34% ouders)

3. Speelmogelijkheden en veiligheid op het plein (48% lln. en 38% ouders).

 

We zijn momenteel werkende aan deze punten m.b.v. een plan van aanpak. We evalueren het resultaat n.a.v. de volgende peilingen in febr. 2017.

 

Voor verdere informatie: Zie schoolgids 15-16 vanaf blz. 31