De medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad:
Wat doet de MR?
Medezeggenschapsraad: De naam zegt het al: de medezeggenschapsraad (MR) heeft medezeggenschap over een groot aantal zaken die de school (en dus leerlingen, leerkrachten en ouders) aangaan. Voor ouders is het ook het aangewezen inspraakorgaan van de Spelevaert. De medezeggenschap bestaat onder andere uit het geven van adviezen en het al dan niet verlenen van instemming aan belangrijke beslissingen die de school betreft.
 
De afgelopen jaren heeft de MR een onderscheid gemaakt tussen haar wettelijke taak en een ondersteunende taak: het zijn van een denktank voor de school.
 
Wettelijke taak: Via de MR kunnen ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over beleidsmatige zaken die binnen de school of tussen het bestuur en de school aan de orde komen. De taak en de positie van de MR is vastgelegd in de wet (WMS).
 
De MR is onder meer nauw betrokken bij de huisvestingsproblematiek, de aanschaf van nieuwe onderwijsmethoden, aanpassing van het schoolplan, ARBO-zaken, de uitbreiding van het onderwijsteam en ontwikkelingen in het onderwijs. Ook de vakantieregeling komt ter sprake. Stuk voor stuk zaken die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van personeel en leerlingen op de Spelevaert.
 
Denktank
In het denktank gedeelte praten de leden vaak mee over zaken die te maken hebben met de sfeer of onderwijskundige ideeën (waarbij de leerkracht natuurlijk de prof blijft). Na enkele jaren te hebben gewerkt met een klankbordgroep om een beter beeld te krijgen van de ervaringen van ouders zijn we dit jaar gestart met het organiseren van een ouderavond die halverwege het jaar in elke groep plaats vindt. Op die ouderavond staat het functioneren van de klas als groep centraal. Ook komen daar eventuele communicatieproblemen ter sprake.
 
GMR
Bovenschoolse zaken zoals personeels- en begrotingsbeleid voor de hele stichting worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle basisscholen van de Unicoz. De GMR overlegt met de bovenschoolse directie. Ook heeft de GMR enkele malen per jaar contact met de voorzitter van elke MR om zo de lijnen kort te houden.
 
Vergaderingen
De MR vergaderingen worden gemiddeld om de zes weken op school gehouden en zijn openbaar. Aan het begin van de vergadering is het mogelijk om van uw spreekrecht gebruik te maken. U moet dit wel uiterlijk een week voor de vergadering aan de voorzitter melden.
De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de MR.
 
De MR is samengesteld uit een oudergeleding en een teamgeleding. leder jaar treedt één lid van de oudergeleding en één lid van de teamgeleding af en worden er (indien nodig) verkiezingen gehouden.
 
Namens de ouders hebben in de MR zitting:
Annelies van Katwijk – voorzitter
Christian Angeles – penningmeester
Daniëlle Deurloo – lid
Ronald Snijders – contactpersoon namens de VOS
Namens het personeel:
Maurice Coops, Emily Heppener en Demy van der Ham.
Namens het bevoegd gezag: Irma Lensen.

 
Als u vragen of opmerkingen heeft of een vergadering wilt bijwonen kunt u contact opnemen met de secretaris of de voorzitter. Interessante websites. http://www.ouders.net/