Protocol Klassenouder

Klassenouder………een klasse ouder!
De klassenouder heeft als doel de betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te
vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas.
Dit protocol is bedoeld als leidraad voor de klassenouders en de leerkrachten.
Doel van dit protocol is om de samenwerking en communicatie tussen de klassenouder en de
leerkracht verder te bevorderen en te stimuleren.
 
Werving:
• de leerkracht vraagt middels een schriftelijk verzoek aan ouders om zich op te geven
voor klassenouder voor de desbetreffende groep. De ouder moet dus wel een kind in
die groep hebben. Ook een andere manier van werving is mogelijk, bijvoorbeeld door
een persoonlijke benadering van de leerkracht. Van belang is de bereikbaarheid en de
inzetbaarheid van de klassenouder.
• er is een voorkeur voor twee ouders per klas.
• bij aanmelding van meer dan twee ouders kan er, na overleg tussen de aangemelde
ouders en de leerkracht(en), besloten worden door loting (door de ouders en
leerkrachten).
• een bedankje voor niet-gekozen ouders is dan op zijn plaats.
 
Organisatie:
• de leerkracht maakt persoonlijk met de klassenouder afspraken voor de komende
maanden
• via een standaardbrief worden alle ouders op de hoogte gebracht van de keuze van de
klassenouders. In deze brief staan tevens de taken van de klassenouders en hun
bereikbaarheid.
• aan het eind van de periode wordt er een korte evaluatieronde gehouden met de
klassenouder en de leerkracht.
• de klassenouder wordt in principe gevraagd voor één jaar.
• korte inventarisatie van activiteiten voor de desbetreffende groep/ leerjaar (vanuit de
jaarplanning).
• eerste terugkoppeling naar ouders: verzamelen van bereikbaarheid; telefoonnummers
en/of e-mailadressen zodat later ingeschreven kan worden op activiteiten.
 
Taken van de klassenouder:
(de taken kunnen variëren per groep)
• het maken van een (gelamineerde) foto met naam en korte persoonlijke introductie; de
foto wordt in de klas bij de entree opgehangen, zodat elke ouder weet wie de
klassenouders zijn.
• een telefoonlijst (of lijst met e-mailadressen) met namen van alle ouders van de
desbetreffende groep ontvangen (van de directie)
• bij organisatorische zaken assisteren of deze uit handen nemen van de leerkracht (uiteraard in overleg met de leerkracht).
Bijvoorbeeld het regelen van een excursie, bibliotheekbezoek, bezoek scholen
voortgezet onderwijs, enz.
• (indien gewenst) andere ouders betrekken bij activiteiten (versieren klas, schoonmaak
lokaal, enz.)
• aandacht besteden aan het lief en leed in de groep (bijv. bij ziekte, geboorte of andere
ingrijpende gebeurtenissen). Dit altijd in overleg met de leerkracht.
• overleg over thema’s die in de groep aan de orde komen en hier bijvoorbeeld
materialen voor verzamelen ter versiering, aanvulling, enz.
• (indien gewenst) assisteren bij de verjaardag van de leerkracht en de organisatie ervan.
• naast genoemde punten mogen klassenouders geen andere activiteiten ondernemen,
zonder vooraf met de leerkracht contact hierover op te nemen. In geval van discussie
neemt de directie een besluit.
• indien de klassenouder een schrijven wil versturen naar de andere ouders van de
groep, dan vindt vooraf overleg plaats met de leerkracht.
• indien een klassenouder aangesproken wordt door ouders en/of kinderen rond
problemen op school, dan zal hij/zij in eerste instantie doorverwijzen naar de
leerkracht en/of de directie.
 
Taken van de leerkracht:
• bij aanvang van het schooljaar informatie verstrekken over het klassenouderschap en
vragen (middels brief en/of persoonlijke benadering) naar kandidaten.
• bekendheid geven aan de overige ouders, nadat de keuze is gemaakt voor de
klassenouder(s).
• tijdig informatie aandragen over data van activiteiten, excursies, afscheid kinderen,
stagiaires, enz.
• communiceren met en delegeren naar klassenouders.
 
Taken van de directie:
• bij aanvang van het schooljaar alle klassenouders uitnodigen om de afspraken en de
verwachtingen voor het schooljaar te bespreken (b.v. een koffieochtend voor klassenouders).
• indien er onduidelijkheden en/of misvattingen ontstaan, is de directie de intermediair
tussen de leerkracht en de klassenouder(s).
 
Gedragscode:
Voor de ouders die op enigerlei wijze helpen op school hebben we de volgende gedragscode
afgesproken:
• de hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.
• de ouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de
directie. Zij behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de
activiteiten waarbij hulp geboden wordt.
• de school is verzekerd voor hulpouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid of
ongevallen.
• een hulpouder is verplicht de privacy van het kind te waarborgen.
• integriteit staat ten alle tijden bovenaan.
• indien een klassenouder aangesproken wordt door ouders en/of kinderen rond
problemen op school, dan zal hij/zij in eerste instantie doorverwijzen naar de
leerkracht en/of de directie.
 
Praktische tips:
Eenmaal aan de slag is het van belang dat je als klassenouder op school altijd terecht kunt.
• na overleg met de leerkracht/directie kun je op school gebruik maken van een
telefoon/internet voor het regelen van schoolse zaken.
• na overleg kun je gebruik maken van materialen die op school aanwezig zijn.
• indien er onkosten gemaakt worden, dan vooraf contact opnemen met de directie;
later kun je de bonnetjes inleveren bij de directeur of Monique en worden ze
verrekend. Ook speciale bestellingen eerst bespreken met de directie. Voor kaarten
en/of postzegels kun je ook altijd terecht bij Monique of de directie.
 
Protocol klassenouders rkbs De Spelevaert, opgesteld mei 2011