De Ouderraad

Ouderraad:
Als ouder/verzorger bent u automatisch lid van de VOS. Ook kunt u lid van de ‘actieve’ VOS (Vereniging Ouderraad Spelevaert) worden. De VOS heeft via haar bestuur een nauw contact met het onderwijsteam.
De VOS vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is altijd de adjunct-directeur aanwezig De VOS houdt zich o.a. bezig met:
  • financiële zaken, zoals het innen en beheren van de ouderbijdrage (waarvan zaken als het sinterklaas- en kerstfeest, Pasen/Palmpasen e.d. worden betaald.
  • het verzorgen van de inkoop van diverse benodigdheden,
  • het samen met het team organiseren van diverse festiviteiten, zoals: Kinderboekenweek, Koningsdag, schoolfotograaf, Palmpasen en Pasen, schoolreis, jaarmarkt en de avondvierdaagse.
  • wederzijdse uitwisseling van informatie tussen VOS-bestuur en Medezeggenschapsraad (MR).
  • deelname aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Spelevaert (SVS),
  • beheer en wassen sportkleding en veiligheidshesjes.
  • p.r.- VOS en p.r.- Spelevaert (public relations),
  • Overleg met coördinator LOL (let op luizen)-moeders of -vaders,
 
Het bestuur van de VOS bestaat uit 3 leden: voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met algemene leden tot maximaal 13 leden (inclusief het bestuur). Het is duidelijk dat de VOS niet in staat is om alle activiteiten zonder hulp uit te voeren. Regelmatig worden in het bulletin oproepen gedaan voor extra hulp. Per activiteit wordt aan het begin van elk schooljaar een commissie gevormd, waarvan één persoon het aanspreekpunt is voor die activiteit. Wie dit is kunt u zien op het mededelingenbord van de VOS. Als u vragen heeft over een activiteit, of zich wilt aanmelden om te helpen, kunt u deze persoon direct bellen. Heeft u algemene vragen over de activiteiten van de VOS, of wilt u zich aanmelden als kandidaat lid (elk jaar zijn er nieuwe leden nodig), dan kunt u zich altijd tot een van de bestuursleden wenden. (Gewoon even aanspreken op het schoolplein, of even bellen). Als u punten wilt inbrengen voor een vergadering of gewoon eens een vergadering wilt bijwonen dan kunt u dat doorgeven aan de voorzitter of de secretaris. 
 
Tot aan de jaarvergadering (8-10-2019)  zijn dit de bestuursleden:
 
Linda van der Eijk, voorzitter
Ronald Snijders, penningmeester
Annelies van Katwijk, secretaris en vice-voorzitter
Vacature, vice-penningmeester
Marlous Huiskamp, vice-voorzitter

Wendy Pappelendam, vice-secretaris
Wendy Visser, algemeen lid
Nathalie van der Togt, algemeen lid
Tim Netten, algemeen lid
Awring Shaways, algemeen lid
Wendy van Welzen, algemeen lid
 
De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in september/oktober. Dit jaar is het 12-10-‘21Hierin worden onder andere de exploitatierekening van het afgelopen schooljaar en de begroting voor het komende jaar vastgesteld.
Tevens wordt het nieuwe bestuur gekozen. Het jaarverslag ontvangt u op aanvraag enige tijd voor de vergadering. De statuten van de vereniging kunt u desgewenst opvragen bij de secretaris.
 
De ouderbijdrage van de VOS voor het schooljaar 2021/2022 (onder voorbehoud) is opgebouwd uit onderstaande componenten:
Schoolreis

Sinterklaas                                 
Kerstfeest            
Koningsdag/ Projectfeest, Soos
Palmpasen, Pasen           
Culturele activiteiten                          
Sportactiviteiten
Afscheid groep 8                                
Onvoorzien                                          
Totaal activiteiten                           55,00  (per kind)
                                                       =====                                                           
                                                                  
Gezinsbijdrage                                 5,75 ( vervalt voor het tweede kind en verdere kinderen)
Administratievergoeding                                2,50 (per kind)
                                                           =====
Totaal ouderbijdrage:                     €26,75
        
Schoolreisje 1 t/m 7                        27,50  (onder voorbehoud)
 
EHBO groep 8                                17,00  (onder voorbehoud)
 
Groep 8 betaalt voor het kamp een bijdrage per kind. Het bedrag is afhankelijk van locatie en grootte van de groep . De bijdrage voor groep 8 kamp was in 2018 € 130 en voor de DVD van de musical is € 12 gevraagd.
 
 
Vermeld moet worden dat het onderwijs in principe gratis is. De te betalen zaken zijn op vrijwillige basis (art. 13 WPO).
De gezinsbijdrage is een minimumbedrag. Als u meer wilt overmaken is dat zeer welkom.
Mocht u in aanmerking willen komen voor een betalingsregeling, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Ronald Snijders. E-mail: ronaldo.snijders@gmail.com.

Het banknummer van de VOS  NL19INGB0005602301, t.n.v. Vereniging Ouderraad de Spelevaert.
 

Schoolreis en kamp

De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan ieder jaar in de zomer (september) een dag op schoolreis. Altijd weer een dag waar de kinderen naar uitkijken. De schoolreiscommissie weet elk jaar weer een aantal boeiende, spannende en vooral leuke bestemmingen uit te kiezen. Voor de kleineren en de groten zijn meestal verschillende bestemmingen.
De kinderen van groep 8 gaan ter afsluiting van hun schooltijd op de Spelevaert aan het einde van het schooljaar op kamp. Met de contributie van de VOS betalen de ouders van de leerlingen uit groep 8 alvast een bedrag
(Het bedrag dat reeds voor het schoolreisje is opgenomen.). Dit is voor de aanbetaling die bij de reservering gedaan moet worden. Voor het resterende bedrag kunt u in de loop van het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar een rekening verwachten. Te zijner tijd krijgt u nadere informatie over het kamp.
Cookie instellingen